Menu Close

Open Huis Met Kinderen [Ukrainians Free]!

Dutch English

Heb jij kinderen? Neem ze mee naar Dutch Language Café! Heb je geen kinderen? Dan ben je natuurlijk ook welkom!

Wat gaan we doen?

Deze ochtend komen ouders met kinderen naar Dutch Language Café. De kinderen kunnen met elkaar spelen en de ouders kunnen met elkaar praten. Natuurlijk, oefenen we ondertussen met het praten van Nederlands!

Samen met de ouders en kinderen kiezen we wat leuk is om te doen! We hebben genoeg materiaal bij het Café zodat iedereen zich kan vermaken. We kunnen samen spellen spelen, de kinderen kunnen knutselen en tekenen, we hebben een speelruimte boven, we kunnen tafeltennissen, enzovoorts!

Het is super leuk, want:

 • Kinderen maken nieuwe vrienden
 • Kinderen leren Nederlands van elkaar
 • Ouders ontmoeten andere ouders en oefenen ook met Nederlands!

Vluchtelingen uit Oekraïne worden uitgenodigd om dit evenement gratis bij te wonen! We hopen dat deze ochtend een fijn moment is om even rust en afleiding te hebben. We hopen een veilige omgeving te creëren waar iedereen welkom is, uit welk land dan ook.

Tijdschema

11:00 – Deur open (het is ok als je iets later komt)
13:00 – Lunch (Wil je mee eten? Neem lunch mee!)
14:00 – Einde open huis. De volgende activiteit ‘Breien’ begint, je mag natuurlijk mee doen als je dat leuk vindt!

Praktische zaken

 • Kinderen van elke leeftijd welkom.
 • We hebben een kleine verschoonruimte voor de luier noodgevallen.
 • Er is gratis koffie/thee/limonade, en kleine snacks (koekjes).
 • Wil je lunchen? Neem zelf je eten mee!

Belangrijk: Deelname aan activiteiten is altijd op eigen risico! Het is een informele activiteit en geen professionele kinderopvang :). Je bent zelf verantwoordelijk voor je kind(eren)!

Nederlands

Tijdens de activiteit zullen we natuurlijk oefenen met het spreken van Nederlands :). We zullen proberen zo veel mogelijk Nederlands te spreken en het gebruik van Engels te vermijden, maar je Nederlands hoeft niet perfect te zijn! We zijn hier allemaal om te leren. Als je een basis beetje Nederlands spreekt is het ok! We spreken langzaam, helpen je op weg, en het maakt ons niet uit als je fouten maakt. Dus als je onzeker bent, kom gewoon en we zorgen dat het lukt!

Nederlandstaligen (natives) zijn natuurlijk van harte welkom! Ook Nederlandse kinderen zijn welkom!

Kosten

Wij zijn een community waar je lid van kan worden!
Ben je geen lid? Dat is geen probleem! Je kan onze activiteiten proberen voor een klein bedrag en als je het leuk vindt, kan je lid worden!
Je ziet de opties bij het registreren voor een ticket.

Do you have children? Bring them along to Dutch Language Café! No children? Then you are of course also welcome!

What will we do?

This morning parents with children come to Dutch Language Café. The children can play with each other and the parents can talk to each other. Of course, in the meantime we practice talking Dutch!

Together with the parents and children we choose what is fun to do! We have plenty of materials at the Café so everyone can have fun. We can play games together, the children can do crafts and draw, we have a playroom upstairs, we can play table tennis, and so on!

It’s super fun because:

 • Children make new friends
 • Children learn Dutch from each other
 • Parents meet other parents and also practice with Dutch!

Refugees from Ukraine are invited to attend this event for free! We hope this morning will be a calming time that offers some distraction. We hope to create a safe environment where everyone is welcome, from whatever country.

Timetable

11:00 – Door open (it is ok if you come a little later)
13:00 – Lunch (If you want to eat with us, bring lunch!)
14:00 – End of open house. The next activity ‘Knitting’ starts, you can of course join in if you like!

Practicalities

 • Children of any age welcome.
 • We have a small changing area for diaper emergencies.
 • There is free coffee/tea/limonade, and small snacks (cookies).
 • Want to eat lunch? Bring your own food!

Important: Participation in activities is always at your own risk! It is an informal activity and not a professional childcare :). You are responsible for your own child(ren)!

Dutch

During the activity we will of course practice speaking Dutch :). We will try to speak Dutch as much as possible and avoid the use of English, but your Dutch doesn’t have to be perfect! We are all here to learn. If you speak a basic bit of Dutch it’s ok! We speak slowly, help you on your way, and we don’t care if you make mistakes. So if you’re unsure, just come and we’ll make it work!

Dutch speakers (natives) are of course welcome! Dutch children are also welcome!

Costs

We are a community where you can become a member!
You are not a member? That is no problem! You can try our activities for a small amount and if you like it, you can become a member!
You’ll see the options when you register for a ticket.

 • Dutch level: All

Date

27 Mar 2022
Expired!

Time

11:00 am - 2:00 pm
Dutch Language Café

Location

Dutch Language Café
Jupiterkade 8A
Tony

Host

Tony

Event Attendees

 • Dutch level: All

Leave a Reply